Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw Overeenkomst met WordJo.com en elk gebruik van de Website(s) van WordJo.com dat via uw Account wordt gemaakt. WordJo adviseert u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft.
Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou u over andere zaken contact op willen nemen met WordJo, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@WordJo.com

Artikel 1: Definities

Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: “Ouderaccount”) of de het kind/gebruiker (hierna ook: “gebruikersaccount”) binnen de Website waartoe de Ouder of het Kind toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WordJo. 
Content: alle informatie die door WordJo op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, games, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out van de Website;
Dienst: de dienst die WordJo aan de Ouder verleent op basis van de tussen WordJo en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop WordJo de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 4;
Kind/gebruiker/speler: de natuurlijke persoon die via een gebruikersaccount gebruik maakt van de Dienst als kind van de Ouder;
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;
Inloggegevens: de nickname en het wachtwoord waarmee de Ouder of het Kind/gebruiker/speler toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;
Ouder: de natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder of verzorger van het Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met WordJo (hierna ook wel als “u” of “uw” aangeduid);
Overeenkomst: de overeenkomst die de Ouder met WordJo heeft gesloten;
WordJo, gevestigd te (1318 AX) Almere aan de Radio Oranjelaan 2, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69474281;
Website: één van de websites van WordJo, waaronder begrepen www.wordjo.com , www.WordJo.nl , wordjo.elearning.com , www.wordjo.de, www.wordjo.be en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van WordJo.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw Overeenkomst met WordJo, elk gebruik dat u of uw kind van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen u en WordJo.
2.2  WordJo is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder uw aandacht gebracht. Indien u de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het u niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dient u de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3: Toegang tot de Dienst

3.1  Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Overeenkomst aangaan met WordJo, waarna WordJo een Account aanmaakt en u Inloggegevens verstrekt. U kunt de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de Website.
3.2  U kunt het Kinderaccount/gebruikersaccount/spelersaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de Website. Het (aantal) Kinderaccount(s)/gebruikersaccounts/spelersaccounts zijn gekoppeld aan het Ouderaccount en de Overeenkomst van de Ouder, tenzij een los Kinderaccount/speleraccount/gebruikersaccount aangemaakt kan worden. De Ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de Inloggegevens van zijn Kind wordt gemaakt.
3.3  U dient uw Inloggegevens geheim te houden. Zodra u weet of vermoedt dat uw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient u WordJo daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.4  U staat er jegens WordJo voor in dat de informatie die u bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3.5  Het is niet toegestaan om:
a.  andere Ouders/ Kinderen/gebruikers om hun Inloggegevens te vragen of u aan te melden via andermans Account;
b.  U toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van uw eigen Inloggegevens;
c.  iemand anders toegang te verschaffen tot uw Ouderaccount.
3.6  WordJo is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.7  WordJo garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie verbinding of door virussen of fouten/gebreken. WordJo is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

4.1  De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan het Kind/gebruiker/speler oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content en kan het Kind "Jocoins" sparen die kunnen worden ingewisseld voor avatar spullen. 

4.2  De functionaliteiten van de Website en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat u heeft en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen.
4.3  De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Kind van de Dienst wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart WordJo voor alle aanspraken van WordJo en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.
4.4  Uw gebruik van de Dienst mag niet:
a.  op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b.  virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van WordJo te omzeilen;
c.  bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
d.  bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e.  een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van WordJo;
f.  een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;
g.  naar de mening van WordJo in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
h.  in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
i.  inbreuk maken op de rechten van WordJo en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
j.  op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
k.    de belangen en goede naam van WordJo kunnen schaden.
4.5  In aanvulling op de andere (rechts)middelen die WordJo ten dienste staan, is WordJo te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Ouder of het Kind in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Ouder/gebruiker of het Kind handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
(ii) de Ouder/gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;
(iii)  WordJo van mening is dat handelingen van de Ouder/gebruiker of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, WordJo of anderen kunnen toebrengen.
WordJo zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 5: Betaling

5.1  Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder/verzorger/gebruiker een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de Website. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website.
5.2  Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en door de Ouder/speler/gebruiker is gekozen.
5.3  WordJo behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Ouder binnen de termijn zoals vermeld in het Ouderaccount.
5.4  Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. (scholen accounts)
5.5  In geval van niet-tijdige betaling is WordJo (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder/speler/gebruiker aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.6  WordJo is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).
5.7 Mogelijk maakt u bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht u bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt WordJo zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die u heeft besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 6: IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij WordJo en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Ouder en/of het Kind over te dragen.
6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft WordJo aan de Ouder en/of het Kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
6.3 De Ouder of het Kind/gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van WordJo, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.
6.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de Ouder/gebruiker/speler of het Kind/gebruiker/speler verstrekt aan WordJo in het kader van de Dienst blijft eigendom van de Ouder/speler/gebruiker of het Kind/speler/gebruiker. WordJo verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

Artikel 7: Garanties

7.1 De Ouder/gebruiker/speler aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). WordJo geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. WordJo is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.
7.2 In het bijzonder garandeert WordJo niet dat het gebruik van de Website door het Kind/gebruiker/speler bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
7.3 De rapporten die de Website geeft aan de Ouder/speler/gebruiker over de voortgang van het Kind/speler/gebruiker zijn slechts gebaseerd op de door het Kind/speler/gebruiker beantwoorde vragen binnen de Website. De Ouder/gebruiker/speler kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Website worden verkregen.
7.4 De Ouder/speler/gebruiker erkent en aanvaardt dat WordJo alleen een Website biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met lesstof ten aanzien van de vakken die op dat moment via de Website worden aangeboden. WordJo is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Ouder/gebruiker/speler door middel van de Website heeft verkregen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer WordJo aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan WordJo betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van WordJo is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 2.000,=.
8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(i) materiële schade aan zaken;
(ii) redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van WordJo in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij u de Overeenkomst hebt vernietigd;
(iii) redelijke kosten die u heeft gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en
(iv) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.
8.3  In geen geval is WordJo aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder/speler/gebruiker de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WordJo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen WordJo vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.
8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WordJo.

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

Inwerkingtreding

9.1  De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat WordJo de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.

Initiële duur

9.2  De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is zes (6) maanden dan wel één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst. Wanneer de Ouder/speler/gebruiker het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind/gebruiker/speler opzegt via het Ouder/gebruiker/speler account is WordJo niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

Verlenging bepaalde tijd

9.3  Wanneer de Ouder/speler/gebruiker in het Ouder/speler/gebruiker account aangeeft dat hij de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlenging is artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.

Proefperiode

9.4  Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze proefperiode duurt 30 dagen, tenzij anders is aangegeven op de Website. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat WordJo klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen Overeenkomst zijn aangegaan met WordJo. WordJo behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een Ouder in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.
9.5  Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst aan de Ouder in rekening gebracht, tenzij de Ouder voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst opzegt via het Ouderaccount. Er wordt géén notificatie verstuurd wanneer de gratis proefperiode eindigt.

9.6.    Indien men gebruik wil maken van de 30 dagen niet goed geld terug regeling, dient met het formulier ingevuld terug te sturen via de mail: info@WordJo.com of via de post: WordJo, Radio Oranjelaan 2, 1318 AX Almere. Na ontvangst van het formulier zal WordJo het bedrag restitueren.

Artikel 10: Beëindiging

10.1  Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Website direct ontzegd. WordJo verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouder/speler/gebruikers account en Kinder/speler/gebruiker account. WordJo is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de Website aan jou te verstrekken en/of te converteren. De reeds door het Kind gespaarde "Jocoins" kunnen alsdan niet meer worden ingewisseld voor spullen en/of cadeautjes.
10.2  In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen WordJo reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die WordJo vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen WordJo ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.3  Wanneer er meerdere Kinder/speler/gebruiker accounts zijn gekoppeld aan één Ouder/speler/gebruiker account en een Ouder/speler/gebruiker gebruik maakt van familiekorting, zoals omschreven op de Website, en de Ouder/speler/gebruiker vervolgens een Kinder/speler/gebruiker account beëindigt, zodat er nog maar één Kinder/speler/gebruiker account is gekoppeld aan het Ouder/speler/gebruiker account, vervalt automatisch het recht op familiekorting. Dit wordt verwerkt in het eerstvolgende betaalmoment van de contributie.

Artikel 11: Tevredenheidsgarantie

11.1  WordJo hanteert op bepaalde lidmaatschapsvormen, waaronder de halfjaar- en jaarlidmaatschappen, zoals aangegeven op de Website, de tevredenheidsgarantie “Niet tevreden, geld terug”.
11.2  De tevredenheidsgarantie houdt in dat wanneer u niet tevreden bent met (de dienst van) WordJo, u de Overeenkomst binnen 30 dagen na het aangaan van de Overeenkomst kunt opzeggen door het speciale formulier via een e-mail te sturen aan info@WordJo.com. WordJo streeft ernaar de door u betaalde vergoeding binnen 1 maand terug te storten op het door u opgegeven rekeningnummer.
11.3  De tevredenheidsgarantie geldt alleen voor nieuwe klanten, zoals omschreven in artikel 9.4.

Artikel 12: Privacy

12.1  De gegevens die de Ouder/speler/gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Ouder/speler/gebruiker of het Kind/speler/gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13: Overig

13.1      Artikelen verstrekt bij abonnementen zijn onder geen beding een verantwoording voor WordJo. Bij het niet juist functioneren van deze artikelen dient er contact opgenomen te worden met de leverancier van het apparaat en is WordJo op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade of nevenschade van apparatuur door toedoen van verstrekte artikelen.

13.2     Artikelen gratis verstrekt bij abonnementen worden verstuurd ná het verstrijken van de 30 dagen niet goed geld terug termijn. 

13.3     Gratis artikelen worden verstrekt, zolang de voorraad strekt! WordJo is niet verplicht een gratis artikel te verstrekken bij een abonnement.

13.4     Artikelen gratis verstrekt bij abonnementen, geldt 1 artikel per adres/gezin. In geval van de powerbank wordt de kleine powerbank verstrekt bij 1 abonnement, indien men een abonnement van meer dan 1 persoon af sluit, heeft men recht op de grote(re) powerbank. Let op! Zolang de voorraad strekt!

13.5  WordJo mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WordJo.
13.6  Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
13.7  Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Algemene voorwaarden voor het onderwijs: /download/documents/algemene-voorwaarden-wordjo-voor-scholen.docx

Laatst gewijzigd op 11 november 2019.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Lees hierover in onze Privacy policy    OK